THƯ MỜI DỰ TIỆC TẤT NIÊN

Thứ sáu - 10/01/2020 02:23
kính mời mọi thành phần dân Chúa thu xếp công việc tới dự tiệc tất niên với cha xứ, cha phó đặc trách và cộng đoàn giáo xứ vào ngày 24 tết
Nha tho Phuong Vi 2
Nha tho Phuong Vi 2
Vinh Danh Thieân Chuùa

GIAÁY MÔØI

Kính thöa gia ñình: …………………………………………………………………………
Ñeå chuaån bò ñoùn möøng naêm môùi CANH TYÙ 2020, cha phoù ñaëc traùch, Hoäi Ñoàng Giaùo Xöù (HÑGX) vaø Ban Haønh Giaùo (BHG) toå chöùc böõa tieäc Taát Nieân ñeå toång keát cuoái naêm vaø chaøo ñoùn naêm môùi.
Vaäy, chuùng toâi traân troïng kính môøi gia ñình …………………………………………….. moät ñaïi dieän ñeán döï böõa tieäc Taát Nieâm vôùi cha phoù, HÑGX vaø BHG.
Thôøi gian   : 9 giôø 30, thöù baûy, ngaøy 24 teát.
Ñòa ñieåm   : Taïi khuoân vieân nhaø xöù Phöôïng Vó.
Kính mong gia ñình thu xeáp coâng vieäc ñeán tham döï tieäc möøng vôùi chuùng toâi.
Raát haân haïnh ñöôïc ñoùn tieáp!
Phöôïng Vó, ngaøy 01 thaùng 01 naêm 2020
T/M. Hoäi Ñoàng Giaùo Xöù

Pheâroâ Nguyeãn Quoác Vieät
      Chuû tòch

Nguồn tin: BTT giao xu:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về Giáo Xứ Phượng Vĩ

Giáo xứ Phượng Vĩ nằm trên địa bàn xã Phượng Vĩ với 1548 ha với khoảng 10 km2: phía Đông, dọc theo Sông Hồng; phía Tây, giáp huyện Yên lập; phía Nam, giáp huyện Tam Nông; phía Bắc, giáp huyện Hạ Hòa.

Thăm dò ý kiến

Bạn có đọc kinh tối sáng không?

Thống kê
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay5,622
  • Tháng hiện tại112,083
  • Tổng lượt truy cập3,475,104
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây